Jenaplanonderwijs

jenaplan

Het jenaplanonderwijs streeft ernaar een school te zijn waar je met elkaar leert om samen te leven. De relatie van het kind met zichzelf, zijn/haar omgeving en de wereld staan centraal. Ons onderwijs richt zich naast de schoolse kennis en vaardigheden (hoofd en handen) dus ook op de opvoeding (hart). Wij werken volgens de twaalf kernkwaliteiten van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV).

Wereldoriëntatie
Het vak wereldoriëntatie neemt een even belangrijke plaats in als taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen werken vaak aan 'thematische' projecten. De kinderen leren de wereld in samenhang kennen. Dus niet in afzonderlijke vakken zoals aardrijkskunde, natuurkunde, geschiedenis, maatschappijleer of techniek. Leerlingen leren zowel binnen als buiten de school. Zij gaan daarom soms op pad en gaan dingen zelf ervaren, ontdekken en onderzoeken. Of de buitenwereld komt de school in, bijvoorbeeld door de komst van een gastspreker. Door deze benadering wordt de wereld van de leerlingen steeds groter en leren zij een mening te vormen.

Stamgroepen
Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met verschillen, dat ieder kind verschillend kan en mag zijn en dat kinderen leren van verschillen. Daarom werkt De Verrekijker met stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. Het gaat hier niet om combinatiegroepen. In de stamgroep verandert de positie van kinderen elk jaar. Soms behoort een kind tot de jongste van de klas en soms tot de oudste. Deze dynamiek biedt mogelijkheden om van en met elkaar te leren en voor elkaar te zorgen.

Ritmisch weekplan
Elke stamgroep werkt volgens een ritmisch weekplan. Dit bestaat uit de volgende vier ‘basisactiviteiten’: gesprek, spel, werk en viering. Wij streven ernaar dat er zoveel mogelijk afwisseling plaatsvindt tussen werk en ontspanning. Je kunt niet de hele dag spelen, werken of vieren.

Gesprek
Gesprekken zijn een manier om elkaar te informeren en te begrijpen. De dag omvat meestal meerdere 'kringgesprekken', bijvoorbeeld een boeken-, actualiteiten-, instructie- of discussiekring.

Spel
Spelen is leren! Door samen te spelen, leren kinderen om rekening met elkaar te houden. Het is een manier om creatief bezig te zijn en de fantasie te gebruiken en te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn 'gewone' leerspellen maar ook drama, rollenspellen of buitenspelen.

Werk
Bij werk gaat het om alle schoolse vakken zoals rekenen, taal, wereldoriëntatie en creatieve vakken. De opdrachten worden zo aantrekkelijk en uitdagend mogelijk aangeboden. Kinderen werken individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. Er zijn ook instructiemomenten, bijvoorbeeld voor een jaar- of niveaugroep. Speciaal vermelden wij hierbij onze strijkersklas. 1x per week krijgen de leerlingen uit de bovenbouw les in het beoefenen van een strijkinstrument. Aan het eind van de lesperiode verzorgen de leerlingen een “concert”.

Viering
De viering is bedoeld om stil te staan bij bijzondere momenten, zoals de introductie van een nieuw schoolbreed project, kerst of verjaardag, of om aan elkaar te laten zien wat we hebben geleerd die week.

Uitstroom
Na acht jaar Jenaplanonderwijs voldoet een kind aan de kerndoelen zoals die door het ministerie van onderwijs zijn opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat er geen grote verschillen in cognitieve ontwikkeling bij Jenaplan- en niet-Jenaplanleerlingen zichtbaar zijn. Wel blijkt vaak dat Jenaplankinderen op sociaal-emotioneel gebied in positieve zin opvallen. Jenaplankinderen uiten zich makkelijker, zijn creatiever en hebben meer lef als het gaat om presenteren en het meespelen in voorstellingen. Bovendien staat een schoolloopbaan op de Verrekijker voor wereldwijze kinderen, die zich hebben kunnen ontwikkelen in alle ruimte en veiligheid om zelfbewust, sociaal en ondernemend de toekomst in te stappen!