Visie

De Verrekijker heeft een duidelijke visie op onderwijs.We zijn een erkende Jenaplanschool en we werken volgens de ideeën van Peter Petersen. We richten ons op de kernkwaliteiten zoals die door de Nederlandse Jenaplanvereniging zijn beschreven. Onder het kopje 'Jenaplan' leest u hierover meer.

Natuurlijk willen wij de kinderen zoveel mogelijk laten leren. Daar zijn we tenslotte school voor. En zoals alle basisscholen werken wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Onze visie vertelt hoe wij het onderwijs vorm willen geven. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

  • Wij bieden een gedegen instructie voor de vaardigheden taal/lezen, rekenen en schrijven als een goede basis om zich verder te ontwikkelen.
  • Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind.
  • Het onderwijs vindt zoveel mogelijk in samenhang plaats, waarbij de wereldoriëntatie een belangrijke plaats inneemt.
  • Er is binnen bepaalde kaders voldoende ruimte voor de eigen inbreng van de kinderen, waarmee we de motivatie en betrokkenheid van de kinderen willen stimuleren.
  • Wij benaderen de kinderen positief door zoveel mogelijk hun talenten als uitgangspunt te nemen.
  • We besteden veel aandacht aan de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen.
  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. Dit beïnvloedt het leervermogen positief.
  • We bieden de kinderen rust en structuur.